Reklamacje skargi odwołaniaKlienci Jednostki mają prawo odwołać się w formie pisemnej od decyzji Jednostki TEST na każdym etapie procedury certyfikacyjnej lub w okresie ważności certyfikatu. Wszystkie odwołania i skargi dostawców, organizacji/klienta, posiadaczy certyfikatów są rozpatrywane w Jednostce TEST zgodnie z zasadą ochrony interesów dostawcy, organizacji/klienta.  Odwołanie powinno być wniesione do Prezesa Zarządu Jednostki TEST w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Klient zostaje poinformowany o wynikach postępowania odwoławczego w terminie nieprzekraczającym 30 dni od daty złożenia sprawy.

Zapisy dotyczące wszystkich odwołań oraz skarg są rejestrowane i przechowywane przez Sekretariat Jednostki TEST. Tok postępowania w tym zakresie został określony w Procedurze P-9.3 Odwołania i skargi.

W przypadkach spornych, ostatecznie rozstrzyga Sąd Powszechny właściwy według siedziby Jednostki TEST.

Składanie, rozpatrywanie i podejmowanie decyzji w sprawie odwołań i skarg nie skutkuje żadnymi działaniami dyskryminującymi przeciwko składającemu odwołani.