O firmie

Informacje o firmie

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. dalej zwana Jednostką TEST z siedzibą w Siemianowicach Śląskich, jest samodzielną kapitałowo i organizacyjnie zapewniającą pełną bezstronność i wiarygodność jednostką certyfikującą wyroby i systemy zarządzania jakością. Na rynku oceny zgodności działamy od 2006 r. Podstawą działania Jednostki TEST jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności.

Czytaj więcej »


Kompetencje

Kompetencje

Jednostka TEST posiada autoryzacje udzielone przez odpowiedniego do przedmiotu dyrektywy Ministra w celu notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, jako jednostki wyznaczonej do realizacji zadań związanych z oceną zgodności w obrębie następujących dyrektyw nowego podejścia: 2006/42/WE (MD), – 2014/34/UE (ATEX), – 2014/30/UE (EMC), i posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze NB 2057 nadany przez Komisję Europejską.

Czytaj więcej »


System zarządzania

System zarządzania

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. jest całkowicie samodzielną  i niezależną kapitałowo organizacją zapewniającą pełną bezstronność, poufność i wiarygodność.
Funkcjonujący w Jednostce Opiniującej, Atestującej i Certyfikującej Wyroby TEST Sp. z o.o. oraz Laboratorium Badawczym System Zarządzania został wdrożony i spełnia wymagania zawarte w normach; PN-EN ISO/IEC 17065, PN-EN ISO/IEC 17021 i PN-EN ISO/IEC 17025 i jest stale nadzorowany przez Polskie Centrum Akredytacji.

Czytaj więcej »


Bezstronność

Bezstronność

Bezstronność Jednostki TEST gwarantowana jest między innymi przez stały personel kierowany przez Kierownika Jednostki którego wynagrodzenie nie jest zależne od ilości i wyników certyfikacji, Radę ds. Certyfikacji powołaną przez Prezesa Zarządu Jednostki TEST, będącą strukturą (mechanizmem/komitetem) chroniącą bezstronności działania Jednostki TEST, reprezentowaną przez wszystkie strony związane z prowadzonymi procesami certyfikacji(…)

Czytaj więcej »


Poufność=

Poufność

Zgodnie z pkt. 10 Artykułu R17 załącznika Nr 1 do Decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 768/2008/WE z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wspólnych ram dotyczących wprowadzania produktów do obrotu, Jednostka TEST deklaruje, że na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zapewnia poufność wszelkich informacji uzyskanych w związku z procesami oceny zgodności, certyfikacji, badań czy też inspekcji.

Czytaj więcej »


Polityka prywatności

Polityka prywatności

Jednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających naszą firmową stronę. Gromadzone  w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Żadne dane identyfikacyjne nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony. Poufność danych może być jedynie uchylona w celach dowodowych lub na polecenie odpowiednich organów państwowych.

Czytaj więcej »


news

Aktualności

Z życia naszej firmy.

W dniach od 29sierpnia do 1 września 2017 r. zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska, które zlokalizowane będzie w sektorze A (nowa hala).

Czytaj więcej »