O firmieJednostka Opiniująca, Atestująca i Certyfikująca Wyroby TEST Sp. z o.o. z siedzibą w Siemianowicach Śląskich jest zapewniającą pełną bezstronność i wiarygodność jednostką certyfikującą wyroby i systemy zarządzania jakością. Na rynku oceny zgodności działamy od 2006 r. Od 1 lipca 2017 r., w związku ze zmianami właścicielskimi Jednostka TEST jest częścią Grupy J.S. Hamilton Poland S.A. Podstawą działania Jednostki TEST jest ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 roku o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku. Kompetencje Jednostki TEST działającej w obszarze oceny zgodności zostały potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji następującymi certyfikatami akredytacji:

 • Certyfikat Akredytacji AC 149 – dla Jednostki certyfikującej wyroby
 • Certyfikat Akredytacji AC 155 – dla Jednostki certyfikującej systemy zarządzania
 • Certyfikat Akredytacji AB 1552 – dla Laboratorium badawczego

Jednostka TEST posiada autoryzacje udzielone przez odpowiedniego do przedmiotu dyrektywy Ministra w celu notyfikowania Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej, jako jednostki wyznaczonej do realizacji zadań związanych z oceną zgodności w obrębie następujących dyrektyw nowego podejścia:

 • 2006/42/WE (MD),
 • 2014/34/UE (ATEX),
 • 2014/30/UE (EMC),

i posiada status Jednostki Notyfikowanej o numerze NB 2057 nadany przez Komisję Europejską.

Jednostka TEST zawarła również umowę z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Badań Technicznych i Atestacji do używania wspólnego znaku towarowo gwarancyjnego „B” otrzymując numer identyfikacyjny 32 i prowadzi certyfikację wyrobów na dobrowolny znak bezpieczeństwa B.

Jednostka TEST na podstawie art. 113 ust.3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. – „Prawo geologiczne i górnicze”, jako akredytowana jednostka certyfikująca wyroby, przeprowadza badania i dokonuje oceny wyrobów, dla których Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydaje decyzje o dopuszczeniu do stosowania w zakładach górniczych.

Ponadto prowadzimy działalność pomiarowo-badawczą we własnym akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Badawczym Nr AB 1552. Wyposażenie laboratorium badawczego pozwala między innymi na przeprowadzanie badań wyrobów w zakresie dyrektyw:

 • 2006/42/WE (MD),
 • 2014/34/UE (ATEX),
 • 2014/35/UE (LVD),
 • 2014/30/UE (EMC).

Profesjonalizm i wiarygodność Jednostki TEST osiągana jest przez wysokie kwalifikacje i doświadczenie zatrudnionych specjalistów. Ocenę zgodności, badania oraz certyfikację wyrobów i systemów zarządzania jakością prowadzi wysoko kwalifikowana kadra specjalistów posiadająca długoletni staż pracy m.in. na stanowiskach kierowniczych w zakładach górniczych oraz na samodzielnych  stanowiskach w organach nadzoru górniczego.

Wiedza i doświadczenie naszych pracowników pozwoliło na powołanie Jednostki TEST przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na członka następujących komitetów technicznych:

 • KT 64 ds. Urządzeń Elektrycznych w Przestrzeniach Zagrożonych Wybuchem,
 • KT 164 ds. Bezpieczeństwa w Górnictwie,
 • KT 285 ds. Górniczych Maszyn i Urządzeń Dołowych,
 • KT 269 ds. Bezpieczeństwa Chemicznego.

Siedziba Jednostki TEST mieści się w Siemianowicach Śląskich przy ul. Wyzwolenia 14. Jednostka TEST Sp. z o.o. wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – Wydział VIII Gospodarczy Sądu Rejonowego Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000262712.

Jednostka TEST jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej w Sopockim Towarzystwie Ubezpieczeń ERGO HESTIA S.A.. Polisa nr: 903012342125

REGON: 240425854
NIP: 6431699166

Numery rachunków bankowych:
ING Bank Śląski S.A.  –  43 1050 1214 1000 0023 0729 4781 PLN
ING Bank Śląski S.A.  –  65 1050 1214 1000 0024 2578 0273 EUR

Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN