Laboratorium Badawcze Jednostki TEST informuje o rozszerzeniu zakresu akredytacji PCA nr AB1552 w następującym zakresie:

 • badania rezystancji powierzchniowej wg normy PN-EN ISO 284:2013-06, badania wytrzymałości na rozciąganie, wydłużenia przy zerwaniu i wydłużenia przy zdalnym obciążaniu wg normy PN-EN ISO 283:2016-01 taśm przenośnikowych
 • badania ładowania elektrostatycznego wyrobów z tworzyw sztucznych wg normy
  PN-EN 60079-32-2 :2015-08
 • badania natężenia oświetlenia elektrycznego we wnętrzach i na zewnątrz pomieszczeń, badanie równomierności i zróżnicowania oświetlenia wg normy PN-83/E-04040.03 w celu spełnienia wymagań zawartych w normach PN-EN 12464-1:2012, PN-EN 12464-2:2014
 • badań obudów urządzeń elektrycznych w zakresie stopnia ochrony IK wg norm
  PN-EN 50102:2001, PN-EN 60068-2-75:2015-01, PN-EN 62262:2003.
 • badań hałasu pochodzącego od instalacji, urządzeń i zakładów przemysłowych,
  tj. pomiaru równoważnego poziomu dźwięku A, równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T wyrażonego wskaźnikami LAeqD i LAeqN wg Załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30.10.2014 r. (Dz.U. 0 z 2014, poz. 1542)
  z wyłączeniem punktu F.
 • badań hałasu w pomieszczeniach, w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego
  i użyteczności publicznej, tj. badanie równoważnego poziomu dźwięku A, maksymalnego poziomu dźwięku A oraz równoważnego poziomu dźwięku A dla czasu odniesienia T wg normy PN-87/B-02156.

Zapraszamy do współpracy.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt, e-mail: laboratorium@joac-test.pl